When Yamaken and Haru treats shizuku

(via atsush-i)

(via nanazumi)

(Source: uigan, via r0llcake)

(via yuuukii)

(Source: notsuki, via sutekihotaru)

(via ayanime)

(via eliayase)

(Source: uigan, via r0llcake)

(via ayanime)

(Source: aomiki, via yuuukii)

(via yuuukii)

“Party up with me. It’s been forever.”

(Source: mycomicbook, via r0llcake)

(Source: ninjadesi, via senj0ugahara)

(Source: baddroid, via my-techie-life)

(Source: houtarouh, via haizaki)